رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

1.7 آزمایش هفتم(تک شکاف و دوشکاف) یک ستاپ آزمایش را در نظر بگیرید که در سمت چپ یک منبع تابش الکترون قرار دارد و در وسط یک پرده وجود دارد که دارای دو شکاف بر روی خود است که یکی در بالای پرده و یکی در پایین پرده قرار دارد و در سمت راست نیز یک صفحه فلورسنت شبیه به یک صفحه تلوزیون وجود دارد که با برخورد الکترون‌ها به نقاط مختلفش، آن نقاط روشن می‌شوند(این صفحه فلورسنت نقش یک وسیله اندازه گیریِ مکان الکترونها را بازی میکند). حال فرض می‌کنیم که در ابتدا شکاف بالایی بسته باشد در این حالت اکثر الکترون‌هایی که یک به یک از منبع تولید الکترون شلیک شده اند با برخورد به پرده متوقف می‌شوند ولی برخی از آنها از شکاف پایینی عبور می‌کنند و بر روی نقاط مختلف موجود در صفحه فلورسنت فرود می‌آیند. انجام این آزمایش نشان می‌دهد که آمار این فرودها(یعنی اینکه چه تعداد فرود در نواحی مختلف از صفحه فلورسنت دیده میشوند) به شکل تصویر اول خواهد بود.

فرمالیسم مكانيک كوآنتوم (قسمت 2)

فرمالیسم مكانيک كوآنتوم (قسمت دوم) 1.7 آزمایش هفتم(تک شکاف و دوشکاف)  یک ستاپ آزمایش را در نظر بگیرید که در سمت چپ یک منبع تابش الکترون قرار دارد و در وسط یک پرده وجود دارد که دارای دو شکاف بر روی خود است که یکی در بالای پرده و یکی در پایین پرده قرار دارد.…

بیشتر بخوانید

فرماليسم مكانيك كوانتوم

فرمالیسم مكانيک كوآنتوم (قسمت 1)

فرمالیسم مكانيک كوآنتوم (قسمت اول) مکانیک کوآنتومی شاید عجیب ترین نوع مکانیکی است که ما ابداع کردیم. نزذیک به یک قرن در حال دست و پنجه نرم کردن با مفاهیمی هستیم که برآمده از مکانیک کوآنتومند. دانشجویان زیادی با درک آن مشکل دارند و دانشمندانی که هنوز با فرمالیسم آن دست و پنجه های نفس…

بیشتر بخوانید