رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

آرشیو چیستان ها

چیستان 1

اگر درون واگن یک مترو قرار داشته باشیم و دقیقا هنگام حرکت مترو سر جای خود بپریم چه می شود؟

اگر پس از مدتی که مترو حرکت کرد، بپریم چه می شود؟

اگر در هنگام حرکت از جای خود بپریم، به دلیل لختی، به عقب کشیده می شویم. (یا به بیان دیگر، واگن مترو از زیر پا های ما فرار می کند.) پس در نقطه ی عقب تری فرود خواهیم آمد. اما اگر پس از مدتی بپریم، چون سرعت اولیه ی قطار را گرفتیم، و مترو با سرعت ثابتب در حال حرکت است، دقیقا در همان نقطه ای که پریدیم فرود خواهیم آمد

0
اگه دوست داشتید کامنت بگذاریدx