رفتن به محتوا رفتن به پابرگ

اسپین چه کوفیته؟ اسپین یک ویژگی ذاتیست در ذرات . اسپین - کوانتوم - مغناطش

اسپین چیست ؟

اسپین چه کوفتیه!؟ اسپین یک کمیت ذاتی در ذرات است.در مکانیک کوانتومی، عموما به صورت یک عدد کوانتومی (به طور معمول 1/2 یا 1/2 -) برای هر ذره تعریف می‌شود. این خاصیت برای ذراتی مانند الکترون‌ها، پروتون‌ها و نوترون‌ها مطرح است. این کمیت یک نقش اساسی در رفتار ذرات در حضور میدان‌های مغناطیسی و در…

بیشتر بخوانید